วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ประเภท ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนเส้นบ้านดงสวรรค์ หมู่ 6 เชื่อมถนนตำบลหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนายลาน อัปมาตา เชื่อมถนนเส้นโคกช้างตาย หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา เชื่อมสาย ทล.กส.2009 เส้นท่าคันโท-หนองกุงศรี หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 509 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
7  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง