วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมแอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง