วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ภาคเรียน 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร ศพด.ดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ปิดภาคเรียน 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำ Website เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง