วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ? 30 ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างมหรสพ ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารว่าง ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างทำป้าย ตามโครงการประเพฯีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง