วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ? 30 มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างiรางระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมา พาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง