วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)
2  ต.ค. 2562
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมปรับเกรดและลงกองหิน ภายในเขตตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดรอบหนองโจด บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง