วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสามแยกถนนเส้นข้างบ้านนางสำอาง ทองจันทร์ ถึง หน้า สามแยกข้างร้านค้าสหกรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ปิดภาคเรียน 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างปรกอบอาหาร โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และแขกที่มาร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างวงดุริยางค์ ตามโครงการแข่งขันกีเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง