วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์จัดทำโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางถึงดานน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร เทศาบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬส
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง