วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อตู้นิรภัย ขนาด 51 kg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นจากหน้าบ้านนายทองใบ สำราญ ถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิ
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นถนนลาดยาง ทช.อด.4050 ข้างหนองแสงเชื่อมถนนเส้นป่าช้า-ลำปาว บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จัง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิม ซอยที่ 2 ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิม ซอยที่ 4 บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ตำบลดงสมบู
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเริงนกทาถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โด
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหนองผือถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายประรินทร์ คำบอน ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสมบูรณ์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์