วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 3489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา เชื่อมสาย ทล.กส.2009 เส้นท่าคันโท-หนองกุงศรี หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 509 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
7  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก