วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง รพ.สต.ดงกลาง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาปู่ตาเชื่อมถนน ทช.กส.4040 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 82-5757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข8691 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองโจด บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหน้าบ้านนายบุญมา ขาวหนู ถุงหนองฮึน กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะ
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหน้าบ้านสำรอง แก้วตรี ถึงลำปาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ลูกบาศก์เมตร บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเ
16  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรื้อถอนอาคารหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง