วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฝายน้ำล้นเชื่อมถนน ทล.กส.2009 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนางสังวาลย์ แสงเพ็งเคน ถึงบ้านนายบุญเกิด ไวยพัฒน์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ถึงวัดป่าบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า 900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15  ก.ค. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนายลาน อัปมาตา หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนเส้นโคกช้างตาย หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเจาะบ่อบาดาล(ชนิดเปิด)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 2 , หมุที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างติดผ้าม่านห้องคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสวรรค์อำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมสระพักตะกอนประปา บ้านดงสมบุรณ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง