วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำฉากกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อชุดโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสมบูรร์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเจาะบ่อบาดาล(ชนิดเปิด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านดงบัง หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย แผ่นพับและสปอร์ตประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง