วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิม ซอยที่ 2 ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิม ซอยที่ 4 บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ตำบลดงสมบู
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเริงนกทาถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โด
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหนองผือถึงลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายประรินทร์ คำบอน ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสมบูรณ์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง รพ.สต.ดงกลาง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาปู่ตาเชื่อมถนน ทช.กส.4040 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 82-5757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข8691 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองโจด บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง