วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(ชนิดเปิด)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านดงกลาง(คุ้มจันทร์เพ็ญ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกหมู บ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 74,000 ลูกบาศ์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 ถึงบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรถึงคุ้มมูล บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
18  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-4782 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง