วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหน้าบ้านนายบุญมา ขาวหนู ถุงหนองฮึน กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะ
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหน้าบ้านสำรอง แก้วตรี ถึงลำปาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ลูกบาศก์เมตร บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเ
16  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรื้อถอนอาคารหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฝายน้ำล้นเชื่อมถนน ทล.กส.2009 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนางสังวาลย์ แสงเพ็งเคน ถึงบ้านนายบุญเกิด ไวยพัฒน์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ถึงวัดป่าบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า 900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15  ก.ค. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนายลาน อัปมาตา หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนเส้นโคกช้างตาย หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง