วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเจาะบ่อบาดาล(ชนิดเปิด)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 2 , หมุที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างติดผ้าม่านห้องคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสวรรค์อำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมสระพักตะกอนประปา บ้านดงสมบุรณ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำฉากกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อชุดโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนดงสมบูรร์ประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง