วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-4782 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนเส้นบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดไร่นางอุไร ปะนะทัง ถึงไร่นายประหยัด สำราญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล จุดไร่นางอุไร ปะนะทัง ถึงไร่นายประหยัด สำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง