วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดไร่นางอุไร ปะนะทัง ถึงไร่นายประหยัด สำราญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล จุดไร่นางอุไร ปะนะทัง ถึงไร่นายประหยัด สำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้แถวเหล็ก 5 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง