วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้แถวเหล็ก 5 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสารปิดทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบปิดทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้เหล็กแถว 5 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างพาหนะ(รถโดยสารปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง