วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากถนน เส้นหน้าบ้าน นาง ติ๋ว ถึงหน้าบ้าน นางแก้ว บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากถนนเส้นรอบหมู่บ้าน คุ้มคำจันทร์เพ็ญ บ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพก.ดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน เส้นหน้าบ้าน นายสมเพียน บุญตาม หมู่ที่ 1 ถึงหน้า รพ.สต. บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากถนน เส้นรอบหนองโจด บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับเกรดและล้มกองหิน ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง