วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากบ้าน นายภิรมย์ ถึงไร่ นายอุบล เปลาปาระโก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากสี่แยกบ้าน นายผ่าน ถึง บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากหน้าบ้าน นายบุญมา ขาวหนู ถึง หนองฮึน บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างตัดสติ๊กเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากหน้าบ้าน นายจีระศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถึง สำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นจากหน้าบ้าน นายจีระศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถึง ลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง