วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นจากหน้าบ้าน นายจีระศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถึง ลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ ) ตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเริ่มจากสี่แยกหน้า ร.ร.มิตรมวลชน ถึงหน้าบ้านนายพรภิรม อินทะสร้อย บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง