วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นจากหน้าบ้าน นายจีระศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถึง สำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นจากหน้าบ้าน นายจีระศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถึง ลำปาว บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ ) ตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเริ่มจากสี่แยกหน้า ร.ร.มิตรมวลชน ถึงหน้าบ้านนายพรภิรม อินทะสร้อย บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง