วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง