วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างiรางระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมา พาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง