วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างมหรสพ ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารว่าง ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างทำป้าย ตามโครงการประเพฯีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง