วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ? 30 มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างiรางระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมา พาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง