วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ถนนเส้นข้างบ้านนางสมร ปิ่นแก้ว ถึง สามแยกบ้านนายถนอม กวดนอก หมู่ที่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสามแยกถนนเส้นข้างบ้านนางสำอาง ทองจันทร์ ถึง หน้า สามแยกข้างร้านค้าสหกรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ปิดภาคเรียน 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง