วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ก่อสร้าง อาคาร ศพด.
5  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ถนนเส้นกลางบ้าน คุ้มโนนไข่จั่น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง