วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ปิดภาคเรียน 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำ Website เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงกลาง เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ดงสวรรค์ เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมปะผ้าใบคลุมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง