วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8691 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อชุดดรัมแม่แบบ Fuji xerox 3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารปิดทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง