วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมแอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง