วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง