วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
????เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ??????????????????
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงสมบูรณ์ต้านยาเสพติด ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาพาหนะ(รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการอบรมและสึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง