ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ตำบลดงสมบูรณ์ น้อมนำพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์

๑. การพัฒนาองค์กร
        -  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีคุณภาพ  ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
        -  การจัดระเบียบสำนักงาน  สถานที่ราชการ  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
        -  การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการประชาชน
        -  การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
    ๒. การส่งเสริมอาชีพและเกษตรอินทรีย์
         -  การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพึ่งพาตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         -  การส่งเสริมการเกษตรกรรมโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
    ๓. การพัฒนาด้านการบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
         -  การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  การกีฬาและนันทนาการ
    ๔. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
         -  การจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ  การรักษาความสะอาด
         -  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
         -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         -  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         -  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         -  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  การเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
         -  การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3730935 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน