ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 กองช่าง
 
       

 


   
 

นางกรรณิการ์  วงค์พล

 
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
  นางกรรณิการ์  วงค์พล -(ว่าง)-
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างโยธา
นายวรายุทธ  พาที นายธวัชชัย  ภูฉายา นายอนันต์  สายกองคำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายรัตนชัย  ภูเดช นายเอกชัย  วงค์พล นายวรวิทย์ ฉายแสง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ พนักงานขับรถกระเช้า พนักงานผลิตน้ำประปา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3730894 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน