ITA ทต.ดงสมบูรณ์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตวามพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ     แนวทางรับรู้สู่ชุมชน 18/2565     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า      
 
 
 


เชิญชวนไปฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19...

รับมอบเกียติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564...

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)...

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...


เชิญชวนไปฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19...

รับมอบเกียติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564...

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)...

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

กิจกรรม ปกป้องสถาบัน และ โครงการถนนสะอาด ...

กิจกรรมถวายเที่ยนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ...

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุฤดูร้อน 24 มีนาคม 2564...

รณรงค์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ...
 
 
25 พ.ค. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตวามพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธา...
22 มี.ค. 2565 เตื่อนภัย!!
2 มี.ค. 2565 เชิญประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT )
17 ม.ค. 2565 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
11 ม.ค. 2565 NO gift policy
7 ม.ค. 2565 แนวทางรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2565
5 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคาราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
13 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
Loading...
 

11 พ.ค. 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
11 พ.ค. 2565 ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2565
9 ธ.ค. 2564 จดหมายข่าว 15/2564
3 พ.ย. 2564 จดหมายข่าว 14/2564
20 ก.ย. 2564 จดหมายข่าว 13/2564
15 ก.ย. 2564 จดหมายข่าว 12/2564


ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2976485 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน