โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 กองคลัง
 
           

 


   
  นางมลธิชา อุปฌาใต้  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายสิทธินันท์  ภูฉายา นางปราณี  เจริญสรรพ นางฉวีวรรณ  หมายมั่น
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ
   
  นายจุฬารัตน์  สุนทโรจน์  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
นางทัศนียา  ไกรเสน น.ส.ระมัย ครองยุทธ นายคันชิด ราชบัณดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ้างเหมาบริการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 14062 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน