โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 กองช่าง
 
           

 


   
  นางกรรณิการ์  วงค์พล  
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นางกรรณิการ์  วงค์พล  
  เจ้าพนักงานธุรการ  
นายวรายุทธ  พาที นายธวัชชัย  ภูฉายา นายอนันต์  สายกองคำ
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุภาพ  ภูโตนนา นายเอกชัย  วงค์พล นายอำพล  อินทะสอน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ พนักงานขับรถกระเช้า จ้างเหมาบริการ
 
นายวรวิทย์  ฉายแสง   น.ส.สุกัญญา ทองชา
พนักงานผลิตน้ำประปา   จ้างเหมาบริการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48144 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน