โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 กองช่าง
 
           

 


   
  นายโฆสิต  แพทย์กิจ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นางกรรณิการ์  วงศ์พล  
  เจ้าพนักงานธุรการ  
นายวรายุทธ  พาที นายธวัชชัย  ภูฉายา นายอนันต์  สายกองคำ
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างประปา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุภาพ  ภูโตนนา นายเอกชัย  วงค์พล น.ส.พิยดาภรณ์  จำปา
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ
   
  นายอำพล อินทะสอน  
  จ้างเหมาบริการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 14066 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน